Användarvillkor

Inledning

Avtalsparter: Användarvillkoren (nedan kallade “Användarvillkoren”) gäller mellan Zwitch AB med organisationsnummer 559348–1863 (“Zwitch”) och den konsument eller näringsidkare (“Användaren”) som använder plattformen Zwitch (“Plattformen”). Användaren och Zwitch refereras nedan gemensamt till som “Parterna” och var för sig som “Part”.

Åldersgräns: För att ingå avtal om att använda Plattformen, måste Användaren vara minst 18 år eller ha målsmans godkännande. Användaren intygar, genom att godkänna Användarvillkoren, att denne är minst 18 år och har rätt att självständigt ingå detta juridiskt bindande avtal eller har målsmans godkännande.

Firmatecknare: Om Användaren företräder en näringsidkare/juridisk person/organisation (“Näringsidkaren”), intygar Användaren härmed att denne har rätt att ingå juridiskt bindande avtal på vägnar av Näringsidkaren som företräds (firmateckningsrätt) och att dessa villkor blir bindande mellan Zwitch och den representerade Näringsidkaren. Näringsidkaren ansvarar tillfullo för sina Användares användning av Plattformen och ansvarar för sina Användares eventuella avtalsbrott.

Villkor: Användaren åtar sig förpliktelse att följa vid var tid gällande Användarvillkor som finns publicerade på Plattformen samt eventuella andra ordningsregler och instruktioner som Zwitch från tid till annan tillhandahåller. När Användaren nyttjar Plattformen, är Användaren skyldig att följa vid var tid gällande lagar, regler och myndighetsbeslut.

Om Användaren inte godkänner de vid var tid gällande Användarvillkoren och eventuella andra ordningsregler och instruktioner som Zwitch från tid till annan tillhandahåller, har Användaren inte rätt att använda Plattformen. Zwitch förbehåller sig rätten att polisanmäla brottslig aktivitet och stänga av en användare som missbrukar, manipulerar eller använder sig av tjänsterna i strid mot Användarvillkoren.

Avtalstid: Vid var tid gällande Användarvillkor gäller tills vidare, fram till dess att Användarens Användarkonto avslutas. Bestämmelserna i Användarvillkoren avseende bland annat immateriella rättigheter och tvistelösning samt eventuella övriga bestämmelser som uttryckligen eller med hänsyn till dess karaktär är avsedda att gälla även efter avtalets upphörande, ska fortsätta att gälla även efter det att avtalet mellan Parterna har upphört att gälla.

Definitioner

Följande begrepp ska ha nedan angiven innebörd, både när de uttrycks i plural och singular:

 • Annons: avser de annonser avseende Produkter som Annonsansvarig publicerar på Plattformen.
 • Annonsansvarig: avser den Användare som har publicerat en annons som ansvarar för annonsen.
 • Användare: avser en konsument eller Näringsidkare som har ett registrerat Användarkonto till Plattformen.
 • Användarkonto: avser en identitet i Plattformen som identifierar en Användare eller och ger Användaren tillgång till Plattformens funktioner.
 • Betaltjänstleverantör: avser Tredje part som bland annat behandlar betalningar från Användare eller utför fakturering för Zwitchs räkning.
 • GDPR: avser Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
 • Näringsidkare: avser en näringsidkare, juridisk person eller organisation som har ett Användarkonto och köper, byter eller skänker Produkter genom Plattformen.
 • Produkter: avser de produkter som Användare köper, byter eller skänker genom Plattformen.
 • Tredje part: avser annan än Zwitch eller Användaren.
 • Webbplatsen: avser www.zwitch.se.
 • Plattformen: avser applikationen “Zwitch” för iOS och Android.​

Plattformen

Marknadsplats online: Plattformen är en marknadsplats online som gör det möjligt för Användare att ingå distansavtal med andra Användare avseende köp, byte eller försäljning av Produkter. Plattformen möjliggör för Användare att köpa varor med varor (byteshandel) och/eller pengar. Zwitch äger och tillhandahåller Plattformen, men är inte en part i de avtal som ingås mellan Användare.

Kompabilitet: Plattformen finns för tillfället tillgänglig för Android version 10.0 och iOS version 15.0. Användaren ansvarar för att inneha den tekniska utrustning, internetuppkoppling och programvara som krävs för nyttjande av Plattformen.

Datatrafik: Det kan tillkomma standardpriser för datatrafik vid användning av Plattformen, eftersom funktioner kräver att Plattformen har en aktiv anslutning till internet. Vid användningen av Plattformen, accepterar Användaren sitt ansvar för betalning för samtliga sådana eventuella avgifter från Användarens mobiloperatör och/eller Tredje part (exempelvis avgifter för dataroaming, Wi-fi m.m.).

Uppladdningar: Användaren kan ladda upp bilder på Produkter till Plattformen och kan när som helst välja att radera information som Användaren har registrerat i eller laddat upp till Plattformen. Zwitch ansvarar inte på något sätt för bilder som Användare laddar upp till Plattformen. Användaren ansvarar för att säkerställa att de bilder som Användaren laddar upp inte strider mot Tredje parts immateriella rättigheter.

Kommunikation med Användaren: Zwitch kan kommunicera med Användare via bland annat e-post och pushnotiser (under förutsättning att Användaren har aktiverat funktionen för pushnotiser). Användaren kan välja att tacka nej till pushnotiser genom inställningarna på Plattformen. Zwitchs kommunikation med Användaren avseende Plattformen och/eller Användarkontot kan dock inte väljas bort, eftersom detta anses utgöra en del av tjänsten som Zwitch tillhandahåller och är nödvändigt vid supportärenden.

Användarkonto

Registrering: Användaren skapar sitt Användarkonto genom att logga in via de vid var tid tillgängliga inloggningsmetoderna på Plattformen (exempelvis Mobilt BankID). Användarkontot är personbundet och får enbart nyttjas av den Användaren som är registrerad på kontot. Detta innebär att Användaren inte får överlåta eller upplåta sitt Användarkonto till någon annan.

Användarkonto: Användare i egenskap av konsument kan använda Plattformen i privat bruk. Användare i egenskap av Näringsidkare som avser att använda Plattformen i kommersiellt bruk, kan komma att skapa ett Användarkonto och publicera annonser på Plattformen i framtiden, om Zwitch beslutar att utveckla Applikationen för att möjliggöra detta. När en Användare besöker någon annans användarprofil, får den besökta Användaren en notis med information om vem som har besökt användarprofilen (namn och profilbild på besökaren blir synligt samt klickbart). Notifikationen finns kvar i 30 dagar. Användare kan dock välja att stänga av funktionen för mottagande av sådana notiser via enhetens inställningar (Push-notiser). Det är inte möjligt att söka efter andra Användare genom sökfunktionen i Plattformen.

Synliga registrerade uppgifter: Användarens förnamn och initial av efternamn, profilbild samt postort som denne registrerar i sitt Användarkonto blir synliga i de annonser som blir publicerade av användaren på Plattformen. En person som inte har ett registrerat Användarkonto, kan inte se annonser eller annat innehåll som registreras i Applikationen. Denna information är synlig för Användare av Plattformen, för att möjliggöra kontakt mellan Användare och den Annonsansvarige avseende annonsens innehåll. Det är möjligt att söka efter Produkter och kategorier. Användare kan även dela Annonser via SMS, mail eller airdrop till andra personer, men om sådana personer inte har ett registrerat Användarkonto, kan dessa ej se Annonsen eller dess innehåll. Användare kan besöka annan Användares profil och se alla dennes tillgängliga Annonser (framtida uppdateringar av Applikationen kan komma att göra det möjligt för Användare att se varandras Annonshistorik).

Kontaktuppgifter: De kontaktuppgifter som Användaren registrerar på Plattformen ska vara korrekta och aktuella. Användaren ska hålla sin användarprofil på Plattformen uppdaterad.

Inloggningsuppgifter: Användaren ska hantera sina inloggningsuppgifter till Användarkontot med sekretess. Om Användaren upptäcker eller misstänker intrång i sitt Användarkonto, ska Användaren omedelbart byta inloggningsuppgifterna. Zwitch ansvarar inte för någon annan persons missbruk av Användarkontot, ej heller för skador eller andra former av konsekvenser på grund av sådant missbruk. All aktivitet som sker genom Användarkontot, betraktas som behörig aktivitet utförd av Användaren.

Avsluta Användarkonto: Användaren har rätt att när som helst avsluta sitt Användarkonto genom att kontakta Zwitch support via följande e-post: info@zwitch.se alternativt själva radera sitt Användarkonto via inställningarna på Plattformen (möjligt på IOS). Om Användaren inte har loggat in på sitt Användarkonto inom en sammanhängande period om fyra (4) år, har Zwitch rätt, men inte skyldighet, att avsluta Användarkontot. Vid sådana fall har Användaren inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Zwitch.

Avtalsbrott: Om Zwitch anser eller misstänker att en Användare på något sätt missbrukar Plattformen, bryter mot Användarvillkoren eller misstänks bryta mot dem, har Zwitch rätt att avsluta sådan Användares Användarkonto med omedelbar verkan, inklusive samtliga avtal som ingåtts mellan sådan Användare och Zwitch. Vid sådana fall har ingen Användare rätt till någon form av kompensation från Zwitch. Om Zwitch i enlighet med denna punkt avslutar en Användares Användarkonto, får Användaren ifråga enbart registrera ett nytt Användarkonto efter att ha erhållit Zwitchs föregående skriftliga godkännande.

Produkter, betalnings- och leveransvillkor m.m.

Användare ansvarar själva för att sinsemellan avtala om villkoren avseende Produkten, såsom pris, betalningsvillkor, leveransvillkor, bytesrätt, ångerrätt, garantier m.m. I framtiden kan Plattformen erbjuda en integrerad betalningslösning och logistiktjänster.

Näringsidkare ansvarar själva för att följa vid var tid tillämplig svensk lagstiftning inklusive skyldigheterna som följer av konsumentskyddslagstiftningen.

Rankning av Annonser: Information om de kriterier som främst bestämmer rankningen av produkter som presenteras vid en sökning och deras betydelse jämfört med andra kriterier: Tidpunkt för publicering är det kriterierium som påverkar rankningen av Annonser inom “utforska-funktionen”. Annonser som visas i “Swipe-flödet” rankas baserat på Användarens kategoriintresse, ort, estimerat värde och tidpunkt för uppladdning av annons. Med “rankning” avses den relativa position som Zwitch tilldelar Produkter så som de presenteras, organiseras eller vidarebefordras, oberoende av vilka tekniska medel som används för sådan presentation, organisation eller vidarebefordran.

Användarens status: För tillfället är Applikationen ämnad att användas av Användare i egenskap av privatpersoner och för deras personliga bruk. I framtiden kan Applikationen komma att utvecklas till att även göra det möjligt för Användare i egenskap av Näringsidkare att skapa Användarkonton, för att nyttja Applikationen i kommersiellt syfte. Information om huruvida den som erbjuder en Produkt är näringsidkare eller inte, baserat på den uppgift om det som denne lämnat, kommer i sådana fall att framgå.

Konsumentskyddande lagar: Om den som erbjuder en Produkt inte är näringsidkare, gäller inte bestämmelserna i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler och andra konsumentskyddande lagar, såsom exempelvis men ej uteslutande, Konsumentköplagen (2022:260) eller Konsumenttjänstlagen 1985:716).

Fördelning av förpliktelser: Information om i de fall förpliktelserna enligt avtalet är uppdelade mellan den som erbjuder en Produkt och Zwitch som tillhandahåller marknadsplatsen: För tillfället, finns det inga förpliktelser uppdelade mellan den som erbjuder en Produkt och Zwitch som tillhandahåller Plattformen (Zwitch tillhandahåller enbart Plattformen).

Annonsvillkor

Tillåtna inlägg: Det är endast tillåtet att skapa Annonser avseende Produkter i enlighet med nedan angivna annonsvillkor.

Språk: Annonser ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Bild (obligatoriskt): Varje Annons måste innehålla minst en (1) bild på Produkten ifråga. Bilder bör inte inkludera fysiska personer som kan bli identifierade genom bilden. Zwitch förbehåller sig rätten, men ej skyldigheten, att ta bort bilder som inkluderar fysiskt identifierbara personer.

Titel (obligatoriskt): Annonsen ska innehålla en titel som beskriver Produktens art. Det får inte förekomma några specialtecken eller länkar i titeln (men i beskrivningen är det tillåtet).

Estimerat värde (obligatoriskt): Annonsen ska innehålla ett estimerat värde för Produkten ifråga.

Kategori (obligatoriskt): Annonser ska placeras i den kategori som bäst beskriver Produkten. Det är inte tillåtet att skicka in samma Annonsobjekt under flera kategorier.

Ort (obligatoriskt): Den postort som Användaren registrerat i Applikationen, kommer att vara synligt på Annonsen.

Beskrivning (frivilligt): Det är frivilligt att inkludera en beskrivning av Produkten och/eller dess skick. Annonstexter får inte kopieras från andra Annonser.

Kvitto (frivilligt): Om ett kvitto finns för den annonserade Produkten, kan Annonsansvarig välja att kryssa i en kryssruta för att ange detta på Annonsen.

Publicering: Annonsansvarig ger härmed Zwitch rätten att publicera Annonsen och dess innehåll på Plattformen samt i Zwitchs sociala medier för marknadsföringssyfte, utan begränsning i tiden.

Rättigheter: Annonsansvarig ska inneha, och är ensamt ansvarig för, samtliga nödvändiga rättigheter till innehållet som Annonsansvarig önskar få publicerat på Plattformen, antingen genom att Annonsansvarig själv har skapat innehållet (exempelvis en bild eller en Annonstext), eller att alla som har medverkat har gett Annonsansvarig tillstånd att använda sådant material för publicering i enlighet med dessa Användarvillkor. Annonsansvarig garanterar att inskickat material inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom bild, logotyp eller annat material som Annonsansvarig inte har tillåtelse att använda. Zwitch förbehåller sig rätten, men ej skyldigheten, att ta bort bilder från Applikationen som publicerats i strid mot Användarvillkoren eller Tredje parts rättigheter.

Otillåtna Annonser

Annonser om följande är inte tillåtet:

 • Affärsöverlåtelser av företag eller verksamheter utanför EU,
 • Alkohol, narkotika, tobak,
 • Begagnade underkläder eller badkläder för vuxna,
 • Djur,
 • Djurprodukter och djurpälsar som anses vara sårbara enligt CITES listning
 • E-postadresser,
 • Egna radio- eller TV-inspelningar,
 • Fastigheter,
 • Förfalskade mynt och sedlar,
 • Hälso- eller skönhetspreparat (parfymer undantaget),
 • Laserpekare som överstiger 5 mW och samtliga laserpekare med grön laser,
 • Laservarnare,
 • Läkemedel,
 • Medlemskap på hemsidor,
 • Människodelar,
 • Olagliga varor,
 • Parkeringstillstånd,
 • Piratkopior/förfalskningar,
 • Pornografi och sexleksaker,
 • Produkter för att låsa upp mobiltelefoner,
 • Produkter för trådlös överföring på 1,2-GHz-bandet
 • Produkter som är avsedda för att undvika/försvåra uttagande av trängselskatt,
 • Registreringspapper,
 • Spelautomater,
 • Stötande propaganda,
 • Telefonnummer (dock får abonnemang överlåtas i samband med telefonförsäljning),
 • Tjänster,
 • Vapen, replikor av vapen, soft air guns, startvapen, kolsyrevapen, luftpistoler, batonger eller andra vapen som är replikor eller liknar vapen,
 • Vissa kemiska preparat (exempelvis kvicksilver),
 • Vissa matvaror (t.ex. störkaviar).

Annonsansvariges ansvar: Annonsansvarig ansvarar själv för att det material som denne skickar in till Zwitch inte strider mot gällande lagar, regler och tredje mans rättigheter. Annonsansvarig är ensamt och personligen ansvarig för Annonsen och tillhörande material, och ska hålla Zwitch fullt skadelös mot kostnader och ersättningsanspråk som kan riktas mot Zwitch med anledning av publicerad och/eller delad Annons.

Zwitch rättigheter: Zwitch har rätt att radera Annonser som innehåller stötande eller kränkande innehåll, innehåll av politisk karaktär, sexistiskt eller rasistiskt innehåll eller liknande. Zwitch förbehåller sig rätten att ta bort/inte publicera/ändra Annonsen, om Annonsens innehåll bryter mot reglerna i dessa Användarvillkor, i sådana fall kan Annonsansvarig komma att bli meddelad därom via e-post. Zwitch förbehåller sig rätten att inte publicera Annonser som a) inte anses vara lämpliga enligt Zwitchs bedömning, b) strider mot villkoren i dessa Användarvillkor eller mot lag, c) gör reklam för direkta eller indirekta konkurrenter till Zwitch eller d) i övrigt inte är förenliga med Plattformens syfte. Olaglig försäljning kan medföra böter eller fängelse.

Meddelandefunktionen

Det finns en meddelandefunktion via Plattformen och den är frivillig för Användare att använda, i syfte att kommunicera med andra Användare av Plattformen avseende de publicerade Annonserna. Den som använder meddelandefunktionen är ensamt och fullt ansvarig för alla handlingar som företas genom Användarkontot inklusive underlåtenhet att agera. Användaren använder meddelandefunktionen på sin egen risk och av fri vilja. Användaren får inte använda meddelandefunktionen för att utföra någon brottslig, skadlig, olaglig, otillåten eller vilseledande handling, såsom att hota, trakassera, agera olämpligt, stötande eller skicka skräppost, virus eller liknande.

När en Användare väljer att avsluta sitt Användarkonto, kommer samtliga meddelanden som denne har skickat via meddelandefunktionen i Plattformen att raderas automatiskt 30 dagar efter att Användarkontot avslutades. Syftet med denna förlängda lagringstid är att kunna utreda och motverka eventuella bedrägerier samt för att göra det möjligt för Användaren att ångra avslutandet av Användarkontot. När meddelanden blivit raderade, försvinner de från all chatthistorik samt Zwitch servrar/lagringsplatser och kan inte återskapas. Zwitch ansvarar inte för att lagra skickade och/eller mottagna meddelanden för Användarens räkning. Användaren ansvarar själv för att lagra informationen.

Användare har alltid möjlighet att göra en anmälan via Applikationen, eller kontakta Zwitch support (info@zwitch.se), för att anmäla Användare som bryter mot villkoren, beter sig olämpligt eller liknande. Användare som använder meddelandefunktionen i strid med dessa Användarvillkor kan bli avstängd från Plattformen.

En användare i eventuell egenskap av Näringsidkare är personuppgiftsansvarig för samtliga personuppgifter som Näringsidkaren får tillgång till eller behandlar genom att bli kontaktad av andra Användare via meddelandefunktionen eller på annat sätt.

Användarens ansvar

Användning av Plattformen: Användaren garanterar att inte använda Plattformen:

 • på sådant sätt att Zwitch eller någon annan fysisk eller juridisk person drabbas av olägenhet eller skada, eller
 • i strid med Användarvillkoren eller vid var tid tillämplig lagstiftning, eller
 • för annat ändamål än vad Plattformen är avsedd till.

Ansvar: Användaren ansvarar ensamt för allt som denne registrerar på Plattformen eller på annat sätt förmedlar till Zwitch. Användaren ska tillse att sådan förmedlad eller registrerad information är korrekt, fullständig och uppdaterad. Användaren är ensamt och fullt ansvarig för sina handlingar, inklusive eventuell underlåtenhet att agera.

Förbud mot missbruk m.m.: Användaren garanterar att inte missbruka uppgifter som kan hämtas från Plattformen och åtar sig att inte vidta åtgärder som syftar till att kringgå tekniska skyddsåtgärder, hacka eller introducera virus till Plattformen. Användaren garanterar även att inte registrera, sprida, tillföra eller på annat sätt tillgängliggöra innehåll i Plattformen som är brottsligt eller som innehåller hotfulla, kränkande, straffbara, rasistiska, sexistiska, homofobiska, hatiska eller pornografiska inslag. Användaren garanterar att inte tillföra något kriminellt eller annat brottsligt innehåll till Plattformen.

Anmälan av missbruk eller avtalsbrott: Användare som upptäcker att en annan Användare bryter mot Användarvillkoren, eller att innehåll gör intrång i Tredje parts immateriella rättigheter, brottsligt innehåll eller liknande, kan genomföra en anmälan till Zwitch. Zwitch har rätt, men inte skyldighet att, ta bort sådant innehåll från Plattformen.

Personuppgiftsbehandling

Zwitch behandlar personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/697 (“GDPR”). Mer information om Zwitchs behandling av personuppgifter finns att läsa i Zwitchs integritetspolicy: http://www.zwitch.se/integritetspolicy.

Användare som eventuellt agerar i egenskap av Näringsidkare ansvarar själva för att informera om sin behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR.

Registrering av Personuppgifter: I den mån det inte är nödvändigt för nyttjande av Plattformen eller för att ingå avtal med andra Användare, får Användaren inte:

 • registrera fler av sina egna Personuppgifter än vad som nödvändigt,
 • registrera eller röja Personuppgifter som tillhör någon annan person,
 • registrera känsliga Personuppgifter, exempelvis uppgifter som avslöjar information om religiös övertygelse, facktillhörighet, politiska åsikter, sexuell läggning m.m.

Support och underhåll m.m.

Tillgänglighet: Zwitch ansvarar för teknisk support och underhåll av Plattformen, och strävar efter att Plattformen ska vara tillgänglig för användning dygnet runt under årets alla dagar. Det kan dock förekomma tekniska komplikationer och störningar.

Begränsad tillgång: Zwitch har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten av Plattformen, om det krävs av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsskäl, utan att behöva meddela om när sådana avbrott kan inträffa. Användaren har inte rätt till någon form av kompensation från Zwitch på grund av bristande tillgång till Plattformen som beror på sådana tillåtna avbrott och/eller planerade underhåll.

Automatiska uppdateringar: Plattformen blir uppdaterad löpande och Användaren ska alltid använda den senaste versionen av Plattformen. De vid var tid gällande Användarvillkoren gäller även för uppdateringar av Plattformen.

Felanmälan: Om Användaren upptäcker fel eller brist avseende Plattformen, kan reklamation göras till Zwitch genom att skicka ett meddelande till följande e-post: info@zwitch.se. Zwitch kommer att försöka avhjälpa upptäckta fel inom skälig tid och efter bästa förmåga, i den mån det är möjligt.

Zwitchs rättigheter

Användargenererat innehåll: Zwitch gör inget anspråk på äganderätten till innehåll som Användaren registrerar på Plattformen. Zwitch har rätt att ta del av all information som registreras på Plattformen av Användaren, för att kunna kontrollera att Användarvillkoren efterlevs. Zwitch förbehåller sig även rätten att ta bort innehåll från Plattformen, om Zwitch anser att innehållet strider mot Användarvillkoren eller i övrigt inte är förenligt med Plattformens syfte.

Immateriella rättigheter: Zwitch äger samtliga rättigheter hänförliga till Plattformen och Zwitchs verksamhet, såsom Plattformens mjukvara, källkod, logotyp, domän, varumärke, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter (med undantag för eventuella rättigheter som ägs av Zwitchs licensgivare, Användaren eller annan Tredje part). Zwitch överlåter eller överför inga av sina immateriella rättigheter till någon annan med anledning av Användarvillkoren.

Intygande: Användaren garanterar att denne inte ska använda bilder, texter eller annat material som tillhör Zwitch i samfund, organisationer, näringsverksamhet eller i andra kommersiella syften, utan Zwitch föregående skriftliga godkännande. Det anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott att bryta mot denna klausul.

Anonymisering: Zwitch har rätt att anonymisera samtliga data som genereras i samband med Användarens användning av Plattformen. Zwitch har även rätt att fritt använda, lagra och dela sådan anonymiserade data utan begränsning i tiden, inklusive rätt att använda anonymiserade data för statistiska och utvärderande ändamål för utveckling av sina tjänster samt Plattformen.

Loggföring: Zwitch använder viss loggföring över Plattformens användande för att bland annat genomföra felsökningar, utreda missbruk, analysera intrång, analysera användningen av Plattformen samt lämna uppgifter till myndigheter om det krävs, och om det är möjligt ska icke-nödvändiga personuppgifter vid sådana fall uteslutas från behandlingen.

Underleverantör: Zwitch har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina avtalsenliga åtaganden och förpliktelser enligt avtal som ingåtts med Användaren.

Ansvarsbegränsning

Zwitch ansvarar inte för riktigheten, tillgängligheten, tillförlitligheten eller innehållet i någon Annons som är publicerad på Plattformen, länkar till externa webbplatser eller liknande. Zwitch kontrollerar enbart att innehållet i Annonser är fullständigt ifyllt utifrån de riktlinjer, regler, instruktioner och mallar som Zwitch tillhandahåller inom ramen för tjänsten.

Användaren är ensamt och fullt ansvarig över sin användning av Plattformen och eventuella externa webbplatser, förlitan till Användare och information i Annonser som förekommer på Plattformen. Användaren använder Plattformen på egen risk och godkänner de friskrivningar som görs i Användarvillkoren.

Användaren intygar härmed att denne godkänner att Zwitch inte kan hållas ansvarig för om någon Produkt är stulen, om innehåll i en Annons strider mot upphovsrätt/immaterialrätt, utgör varumärkesintrång, strider mot Tredje parts rättigheter eller liknande.

Zwitch tillhandahåller Plattformen och förmedlar kontakten mellan personer som använder Plattformen. Zwitch kan inte bli ersättningsskyldig eller ansvarig för vare sig direkta eller indirekta skador/förluster som uppstått på grund av brutet eller uteblivet avtal mellan Användaren och annan Användare eller Tredje part eller liknande.

Zwitch friskriver sig härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från allt ansvar för samtliga direkta och indirekta skador och/eller förluster som uppstått för Användare eller för någon Tredje part i samband med användandet av eller hinder vid användandet av Plattformen eller de tjänster som Zwitch vid var tid erbjuder. Denna friskrivning begränsar dock inte Zwitchs ansvar gentemot Användare i egenskap av konsument i större utsträckning än vad tillämplig svensk konsumentskyddslagstiftning tillåter. Zwitchs maximala ansvar gentemot Användare i egenskap av konsument är begränsad till vad som följer av vid var tid tillämplig tvingande svensk lagstiftning (såsom konsumentköplagen).

Zwitch ansvarar inte för:

 • uppgifter, material, filer eller information som Användaren tillhandahåller,
 • innehåll som länkats till eller från Plattformen,
 • avbrott i tillgängligheten som orsakas av omständighet som Användaren ansvarar för eller på grund av fel i Användarens utrustning/hårdvara, programvara eller fel i programvara som utgör tredjepartsprodukt eller anslutande nätverk,
 • virus eller annat angrepp på Plattformen, eller
 • fel, dröjsmål eller skada som beror på Tredje parts applikationer, plugin eller liknande.

Part kan inte hållas ansvarig för följdskador, utebliven vinst och/eller andra indirekta skador.

Force majeure

Zwitch är befriad från ersättningsskyldighet och annat ansvar, om skada, förlust eller underlåtenhet att fullgöra sina avtalsenliga åtaganden beror på ett hinder utanför Zwitchs kontroll som Zwitch inte skäligen kunde ha förväntats räkna med och vars följder Zwitch inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (“Befriande omständighet”). Detsamma gäller om underleverantör till Zwitch drabbas av hinder som avses i denna punkt.

Som Befriande omständighet ska anses exempelvis, men inte uteslutande: epidemi, pandemi, myndighetsbeslut, myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, krig, attentat, avbrott i energiförsörjning, mobilisering, nytillkommen eller ändrad lagstiftning och därmed jämställda omständigheter.

Cookiepolicy

Information om hur Webbplatsen och/eller Applikationen använder cookies finns att läsa i Zwitchs cookiepolicy: http://www.zwitch.se/cookiepolicy

Överlåtelse av avtalet

Zwitch har rätt att, helt eller delvis, överföra och/eller överlåta Användarvillkoren, sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Användarvillkoren, till någon annan fysisk eller juridisk person utan Användarens medgivande.

Användaren har inte rätt att, helt eller delvis, överföra och/eller överlåta Användarvillkoren, sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Användarvillkoren, till någon annan fysisk eller juridisk person utan Zwitchs föregående skriftliga godkännande.

Ändringar

Plattformen: Zwitch har rätt att när som helst fritt ändra Plattformens interaktionsdesign, layout, innehåll, funktioner och liknande, utan att meddela det i förväg. Detta gäller även om sådana ändringar innebär ändrad användarupplevelse.

Tjänster: Zwitch har rätt att när som helst erbjuda tilläggstjänster, nya tjänster, förändra utbudet av sina tjänster och rätt att upphöra med tillhandahållandet av tjänster och/eller Plattformen. Vid sådana fall har Användaren inte rätt till någon form av kompensation från Zwitch.

Villkorsändringar: Vid var tid gällande Användarvillkor finns publicerade på Plattformen. Zwitch förbehåller sig rätten att fritt ändra Användarvillkoren från tid till annan och Användaren ansvarar för att hålla sig uppdaterad om de gällande Användarvillkoren. Om Användaren inte godkänner de uppdaterade Användarvillkoren, har Användaren inte rätt använda Plattformen och ska avsluta sitt Användarkonto.

Bestämmelses ogiltighet

Om någon bestämmelse i Användarvillkoren helt eller delvis skulle befinnas icke verkställbar eller ogiltig av allmän domstol, skiljenämnd eller Allmänna reklamationsnämnden, ska det inte innebära att Användarvillkoren i sin helhet är ogiltiga. Istället ska den aktuella bestämmelsen i övriga delar samt alla övriga bestämmelser i Användarvillkoren vara gällande, och Zwitch ska göra nödvändiga förändringar av avtalsvillkoren för att vidmakthålla Användarvillkorens syfte, struktur och anda.

Lagval och tvistelösning

Tillämplig lag: Användarvillkoren ska tolkas i enlighet med svensk lag och rätt.

Alternativ tvistelösningsmetod: Tvister som uppstår mellan en Användare i egenskap av konsument och Zwitch ska i första hand försöka lösas mellan Parterna. Konsumenten har alltid rätt att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN, www.arn.se, postadress: Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm), som erbjuder en alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.

Dessutom kan konsumenten lämna klagomål online genom EU-kommissionens digitala plattform för medling i tvister (EU ODR) via följande länk: ec.europa.eu/consumers/odr. Beställaren har även rätt att kontakta konsumentombudsmannen (ko.se).

Om Zwitch och konsumenten ifråga inte kommer fram till en lösning av tvisten genom någon alternativ tvistelösningsmetod, kan tvisten bli prövad och slutligt avgjord av allmän domstol i Sverige, såvida inte annat följer av tvingande lagstiftning.

Allmän domstol: Tvister som uppstår mellan en Användare i egenskap av Näringsidkare och Zwitch, ska bli slutligt avgjord av allmän domstol i Sverige.

Tvist mellan Användare: Tvister som uppstår mellan Användare, ska lösas mellan de tvistande Parterna.

Våra kontaktuppgifter

Nedan följer våra företags- och kontaktuppgifter:
Firma: Zwitch AB
Org. nr.: 559348–1863
E-post: info@zwitch.se